Kako poboljšati naplatu uz servise na Binfo.me portalu

 

Portal poslovnih informacija BInfo.me je kreiran kao moderan alat uz pomoć kojeg se može unaprijediti produktivnost prodajnog procesa u kompaniji, kao i minimizirati rizici poslovanja, prije svega rizik naplate potraživanja.

 

Ovoga puta opisaćemo način kako poboljšati naplatu i smanjiti nivo problematičnih potraživanja uz pomoć servisa koji nudimo.

 

Na treninzima prodajnih vještina, često se prezentira da proces prodaje završava zaključenjem prodaje/ugovora, odnosno činom kada je kupac kaže: "DA, prihvatam ponudu". Na osnovu iskustva iz prakse ne bi se mogli složiti sa tom tezom. Svrha prodaje je ostvarivanje prihoda, a prihoda nema ako ne dođe do naplate. Pristanak kupca da će uzeti robu ne znači ništa ukoliko roba ne bude plaćena i ako prodavac/izvršilac usluge ne dobije novac za robu koju je izdao ili uslugu koju je pružio. Dakle, proces PRODAJE se završava NAPLATOM! 

U nastavku su 3 savjeta, kako uz pomoć servisa na BInfo.me portalu možete proaktivno djelovati i smanjiti rizik naplate potraživanja.

 

1. IZABERITE BONITETNE KUPCE, uvijek kada to sebi možete priuštiti

 

Problem naplate se u značajnoj mjeri može preventivno djelovati na način što ćete aktivno "birati" kupce. Znači, nije svaki kupac i prihvatljiv kupac, već samo onaj koji vašu robu može platiti u razumno ugovorenom roku.

 

Koristeći NAPREDNI PRETRAŽIVAČ BInfo.me portala, kroz finansijske i nefinansijske kriterijume koji su vam na raspolaganju na BInfo.me portalu, u mogućnosti ste da već na prvom koraku, u fazi pripreme prodaje, precizno pronađete i definišete kvalitetne kupce, one koji osim potrebe za vašim proizvodima i uslugama imaju i mogućnost da sve svoje obaveze izvrše na vrijeme.

 

Ili drugačije rečeno, imate mogućnost da izbjegnete one koji imaju negativne informacije po pitanju plaćanje obaveza iz posla ili poreskih obaveza (blokade, crne poreske liste). Ne, nikako ne mislimo da ove kupce treba odbaciti, već samo za njih imati poseban tretman u pogledu osiguranja plaćanja.

 

Poslovanjem sa bonitetnim klijentima osim uštede vremena i resursa:

 

  • Štitite svoje poslovanje i novčani tok (cash flow)
  • Poslujete sa manjim rizikom naplate potraživanja
  • Imate mogućnost da tretirate svoje kupce u skladu sa njihovim doprinosom poslovanju vaše kompanije

 2. DEFINIŠITE LIMITE I ROKOVE PLAĆANJE kupaca na bazi OCJENE BONITETA

 

Za razliku od prethodne mjere, koja se odnosi na tretman cijelog tržišta i svrstavanje ukupnog tržišta u skladu sa bonitetom koji imaju, u ovoj mjeri se bavimo individualnim bonitetom kupaca.

 

U dosadašnjoj praksi, tamo gdje je postavljen (mislimo na nefinansijski sektor), sistem limita i valuta je obično rezultat prethodnog iskustva poslovanja sa klijentom. Klijent ulazi u sistem  tako što plaća robu avansno, pa vremenom ulazi u neki sistem limita i valuta odloženog plaćanja, u kojem on sa urednim plaćanjem "gradi poziciju" i tokom vremena dobija povoljnije uslove. Činjenica je da što poslovni odnos traje duže i dok se pozicija kupca popravlja, on je sve više motivisan da uredno izmiruje obaveze. Realno u ovom sistemu ostaju oni kupci koji hoće da plaćaju (oni koji neće, prevare već na početku), međutim problemi nastaju kad kupac ne može da plaća. Dakle, i pored najbolje volje i motivacija da zadrži zarađene pozicije, on ne može platiti jer mu njegovo finansijsko stanje (likvidnost, efikasnost, solventnost, profitabilnost) to ne dozvoljavaju.

 

Sistemom limita na bazi finansijske analize ili eksterne ocjene poslovanja treba doživjeti kao nadogradnju sitstem koji se bazira na iskustvu. U tom sistemu se, na bazi objektivne ocjene poslovanja, ograničava preuzeti rizik do iznosa koji dozvoljava finansijsko stanje kupca, a ne njegova želja koliko robe želi kupiti.

 

Portal BInfo.me ima sve potrebne elemente za objektivno sagledavanje finansijskog stanja crnogorskih preduzeća, njegovih navika plaćanja, istorije blokada i plaćanja poreskih obaveza, na osnovu kojih korisnik može primijeniti svoju metodologiju. U slučaju da ne postoji interna metodologija, (sistem ocjena i definisanja limita) na portalu je dostupna i metodološki postavljena i objektivna BINFO OCJENA BONITETA poslovanja, koja uključuje finansijsko stanje iz finansijskih izvještaja, kao i događaje koji se dešavaju u poslovnom životu kompanije tokom godine.

 

Objektivnim sistemom limita i valuta:

 

  • Aktivno se upravlja rizikom naplate, kao i ukupnim rizikom poslovanja
  • Snižavaju troškovi poslovanja koji mogu nastati iz poslovanja sa nesolventnim kupcima
  • Održava odgovoran odnos sa kupcima (u stvaranju duga koji se ne može naplatiti ne može se izbjeći pitanje odgovornosti prodavca)

3. BUDITE U TOKU sa promjenama kod kupaca

 

Promjene su jedina konstanta današnjeg poslovanja, a sposobnost prilagođavanja promjenama je od ključne važnosti za održivost poslovanja preduzeća. Ova definicija savremenog poslovnog okruženja je jednako važna i na strateškom i na operativnom nivou upravljanja preduzećem. Sposobnost prilagođavanja promjenama uveliko zavisi od brzine reagovanja na promjene u poslovnom okruženju, a da bi se što prije reagovalo, neophodno je na vrijeme biti informisan o promjenama.

 

Na operativnom nivou, ovo se uglavnom može primijeniti na promjene kod ključnih kupaca, dobavljača i poslovnih partnera, čije poslovanje može imati direktnog ili indirektnog uticaja na vašu kompaniju. I što prije saznate promjene kod njih, imaćete više vremena za reagovanje, a samim tim i veće šanse da izbjegnete sve eventualne negativne posledice na vaše poslovanje, uključujući i probleme sa naplatom potraživanja.

 

LISTA ZA PRAĆENJE na BInfo.me portalu, omogućava Vam sa budete na vrijeme informisani o svim bitnim događajima u poslovnom životu Vaših kupaca, posebno najvećih, kao i onih najproblematičnijih. Bićete u prilici da na vrijeme reagujete na negativne promjene i zaštitite svoja potraživanja u situacijama:

 

  • Otvaranja stečaja: Ne propustite da prijavite potraživanja u stečajnu masu!
  • Blokade računa: možda je vrijeme je da i vi aktivirate svoje instrumente obezbjeđenja!?
  • Zatvaranje i brisanje kompanije: nemojte da zadnji saznate da je Vaš dužnik zatvorio preduzeće, preduzmite mjere naplate na vrijeme